راه حل های مبتنی بر طبیعت

راه حل های مبتنی بر طبیعت چیست؟

راه حل های مبتنی بر طبیعت، به انگلیسی Nature-based Solutions، راه حل های بیولوژیکی و طبیعی هستند که معیشت میلیون ها انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم به آنها بستگی دارد. آنها فضا و محل زندگی میلیون ها موجود زنده و تنوع زیستی (Biodiversity) هستند. آنها نقش تعیین کننده و بسیار مهمی در سیستم آب و هوا و اقلیم دارند و از این رو برای ما انسان ها بسیار مهم هستند. از یک طرف، آنها با فعال کردن مخزن های کربن طبیعی به کاهش غلظت گازهای گلخانه ای در جو و هوا کمک می کنند و از طرف دیگر، می توانند توسعه و پیشرفت اقتصادی – اجتماعی را به همراه بیاورند و تقویت کنند. آنها در حال حاضر مقادیر زیادی کربن را ذخیره می کنند و قادر به جذب مقادیر اضافی و زیادی از انتشار سالیانه گازهای گلخانه ای، از جمله CO2 و بهبود کیفیت هوا هستند. بنابراین برای بقای انسان از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

چرا راه حل های مبتنی بر طبیعت مهم هستند؟

راه حل های مبتنی بر طبیعت بخشی جدایی ناپذیر از آب و هوا ، محیط زیست و تنوع زیستی هستند. آنها پل ارتباطی بین منافع اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه و همچنین حفاظت از آب و هوا و محیط زیست هستند. مطالعات مرتبط نشان می دهد که راه حل های مبتنی بر طبیعت می توانند بیش از یک سوم حفاظت از آب و هوا با هزینه مقرون به صرفه را تأمین کنند که برای تثبیت گرم شدن هوا به زیر 2 درجه سانتیگراد، بر طبق قرارداد پاریس، تا سال 2030 مورد نیاز است، به موجب آن پتانسیل کاهش طبیعت 10-12 گیگاتن (میلیارد تن) CO2 در سال حاصل می شود. سرمایه گذاری مناسب در راه حل های مبتنی بر طبیعت به کاهش تأثیر مالی تغییرات آب و هوایی کمک کرده و به ایجاد مشاغل جدید، تأمین معیشت و کاهش فقر کمک می کند. راه حل های مبتنی بر طبیعت اهداف توسعه پایا (اختصاری SDGs)، به انگلیسی Sustainable Development Goals، از سازمان ملل را پشتیبانی می کنند: آنها از خدمات حیاتی اکوسیستم ، تنوع زیستی و دسترسی به آب شیرین، بهبود معیشت، تغذیه سالم و امنیت غذایی از طریق سیستم های غذایی پایدار پشتیبانی می کنند. بنابراین باید از آنها محافظت کنیم و با آنها پایدار رفتار کنیم.

راه حل های مبتنی بر طبیعت چه هستند؟

خاک و هوموس

جنگل و جنگلهای بارانی

تالاب ها

اقیانوس ها و دریاها

کرنا یا مانگرو (مانند جنگل حرا)

مناطق پیت و باتلاق ها

برو به اصل (روش) خاک بهتر