خاک بهتر در آمار

بازدیدکنندگان از قاره ها

بازدید کنندگان از کشورها

آسیا
23%
آفریقا
0.7%
اروپا
65.5%
آمریکای شمالی
10.8%
آمریکای جنوبی
0%
اقیانوسیه
0%
آلمان
53.2%
ایران
18%
ایرلند
8.6%
چین
3.6%
ایتالیا
2.2%
کانادا
2.2%
هند
0.7%
هلند
Nigeria 0.7%
نیجریه
0.7%
ویتنام
0.7%

Zum betterSoil-Prinzip